Potrebujete poradiť?
NavigáciaNAVIGÁCIA Telefón +421 2 6820 6080

Všeobecné obchodné podmienky – dodávateľské a Reklamačný poriadok predávajúceho

 I. Úvodné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky – dodávateľské (ďalej len „VOP“) a Reklamačný poriadok predávajúceho sa vzťahujú výlučne na prípady obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim – právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy s predávajúcim koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj ako „kupujúci“ alebo „zákazník“).
 2. Vzťahy medzi zmluvných strán, ktoré nie sú upravené zmluvou alebo týmito VOP sa riadia  príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky (predovšetkým zákon
  č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).
 3. Identifikačné a kontaktné údaje predávajúceho nájdete tu: https://www.az-pneu.sk/kontakt

 II.  Ako nakupovať – Ako vyplniť objednávku a dobrovoľná registrácia. 

 1. Do objednávky sa dostanete kliknutím na tlačidlo „Košík“. Tu si môžete znova skontrolovať aj obsah košíka. Aby bola zásielka úspešne doručená musia byť vyplnené aspoň najnutnejšie údaje. Tieto sú vo formulári označené malou hviezdičkou. Ostatné údaje sú dobrovoľné. Pre zákazníkov, ktorí sa k nám budú radi v budúcnosti vracať, sme pripravili možnosť registrácie, ktorá slúži na uchovanie vyplnených údajov pre budúce nákupy. Registrácia je dobrovoľná a vykonáva sa vyplnením užívateľského mena a hesla zákazníka, ktoré si môžete ľubovoľne vymyslieť. Odporúča sa kombinácia veľkých a malých písmen a číslic. Heslo zvolené zákazníkom je dôvernou informáciou a zmluvné strany sú povinné o tejto informácii zachovávať mlčanlivosť a neposkytovať ju žiadnym tretím osobám. Kupujúci, resp. registrujúca sa osoba sa zaväzuje uviesť pri objednávke, resp. pri registrácii pravdivé, úplné a presné údaje a tiež písomne oznámiť predávajúcemu všetky zmeny svojich identifikačných údajov poskytnutých pri registrácii. V prípade neoznámenia týchto zmien sú rozhodné údaje uvedené pri registrácii a kupujúci, resp, registrovaná osoba zodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku porušenia povinnosti podľa tohto bodu predávajúcemu.
 2. V prípade záujmu si môžete zarezervovať termín v našom pneuservise, alebo využiť možnosť zaslania potvrdenia o vybavení objednávky prostredníctvom SMS. Po vyplnení všetkých údajov kliknite dole na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o jej zaevidovaní. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ako aj kompletné znenie týchto VOP. Následne bude Vaša objednávka potvrdená telefonicky a tovar odoslaný v čo najkratšom možnom termíne.

III. Objednávka a uzatvorenie zmluvy 

 1. V prípade, že si vyberiete z našej ponuky konkrétny tovar tento máte možnosť záväzne objednať prostredníctvom elektronickej objednávky na našej webovej stránke, alebo máte možnosť vybraný  tovar záväzne objednať telefonicky. Odoslaním elektronickej objednávky alebo výslovným potvrdením v telefonickom hovore potvrdzujete záväznosť Vašej objednávky. Objednávky musia obsahovať jednoznačnú identifikáciu kupujúceho (obchodné meno, sídlo resp. miesto podnikania, IČO, DIČ,
  IČ DPH – ak bolo pridelené).  Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy. Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čím dôjde k prijatiu, a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy, ktorá je pre predávajúceho a kupujúceho ako zmluvné strany záväzná.
 2. Kupujúci je viazaný odoslanou alebo akceptovanou objednávkou ako aj uzatvorenou zmluvou s predávajúcim a to spolu s týmito VOP, a nie je oprávnený ich jednostranne zrušiť ak zmluva alebo tieto VOP neustanovujú inak.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť zaslanú objednávku alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade zjavnej chyby v cene či názve produktu. V prípade odmietnutia objednávky z dôvodu podľa predchádzajúcej vety k uzatvoreniu kúpnej zmluvy nedôjde.
 4. Ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, ktoré predávajúci zistí po prijatí objednávky od kupujúceho alebo až po odoslaní potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho nie je schopný predávajúci dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve alebo určenej týmito VOP a Reklamačným poriadkom alebo za pôvodne uvedenú kúpnu cenu, ponúkne predávajúci kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo možnosť bezplatného zrušenia objednávky (stornovať objednávku). Odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo stornovať objednávku môže kupujúci doručením e-mailu predávajúcemu. V prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia e-mailu o odstúpení od kúpnej zmluvy resp. stornovania objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak kupujúci v primeranej lehote neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim ani neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a v prípade, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu alebo jej časť, predávajúci je povinný vrátiť už uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

IV. Dodávka tovaru, dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru 

 1. Tovar je kupujúcemu  dodávaný v čo najkratšom možnom termíne – pri bežnom tovare je termín dodania väčšinou do 24 hodín od expedície, u AL diskov a menej bežného tovaru, ktorý nie je na sklade, môže byť dodacia lehota dlhšia a bude dohodnutá telefonicky so zákazníkom. Kupujúci je o lehotách dodania a dobe expedície tovaru na dodanie kupujúcemu informovaný pre jednotlivý objednaný tovar v procese objednávky.
 2. V prípade neočakávaného zdržania dodávky bude zákazník okamžite o tejto skutočnosti informovaný.
 3. Na účely počítania doby expedície tovaru a dodacích lehôt v tomto článku platí, že v prípade, ak kupujúci vykoná záväznú objednávku po 15. hodine príslušného pracovného dňa, dodacia lehota sa predlžuje o 1 pracovný deň. V prípade, ak kupujúci vykoná záväznú objednávku v deň, ktorý nie je pracovným dňom, začínajú sa lehoty na expedíciu a dodanie tovaru počítať od najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.
 4. Tovar je dodávaný prepravnou službou GLS, DPD, 123Kurier, resp. inou prepravnou službou podľa uváženia predávajúceho na dobierku v bežnej pracovnej dobe od 8 do 17 hod. Pri prevzatí tovaru zákazník vykoná jeho kontrolu, potvrdí a prevezme faktúru/ dodací list, ktorá slúži zároveň ako záručný list.
 5. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, t.j. osoby odovzdávajúcej tovar. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí kupujúci aj zástupca predávajúceho. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo určenej osoby. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou,  všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku. V prípade zrušenia kúpnej zmluvy sa vždy od začiatku zrušuje aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil, ak bola uzatvorená.
 6. Dobierka tovaru je ZADARMO.
 7. Cena dopravného je 2.80,- EUR s DPH za každý jeden kus dodaného tovaru prostredníctvom kuriéra a to v prípade, ak obsahuje objednávka viac ako 1 ks tovaru. Ak obsahuje objednávka iba 1 kus tovaru, účtujeme zvýšené dopravné vo výške 4,- EUR. Za príslušenstvo tovaru sa dopravné neúčtuje v tom prípade, ak je súčasťou dodávky aspoň jedna pneumatika, plechový alebo hliníkový disk.
 8. Doby expedície tovaru od predávajúceho

  Pokiaľ je tovar označený:Skladom 24 hodín – Tovar je skladom na centrálnom sklade alebo pobočke. Tovar bude expedovaný medzi 7 a 15 hodinou príslušného pracovného dňa, kedy bola kúpna zmluva uzatvorená, resp. najbližší nasledujúci pracovný deň v súlade s týmto článkom a doručený nasledujúci pracovný deň od expedície tovaru.Skladom 48 hodín – Tovar je skladom na centrálnom sklade alebo pobočke. Tovar bude expedovaný najbližší nasledujúci pracovný deň odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v súlade s týmto článkom a doručený do 48 hodín od expedície tovaru.Skladom 2-5 dní – Tovar je dostupný na sklade s dlhšou dostupnosťou. Tovar bude expedovaný a doručený v lehote 2-5 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v súlade s týmto článkom. 2-7 dní – Tovar nie je na žiadnom z našich skladov a bude zabezpečovaný zo skladov našich dodávateľov. Obvyklá doba expedície a doručenia je v tomto prípade 2-7 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy v súlade s týmto článkom – pokiaľ je tovar dostupný u dodávateľov. O dostupnosti tovaru na sklade dodávateľov bude kupujúci bezodkladne po preverení dostupnosti informovaný.Nedostupné – Tovar nie je dostupný. Takto označený tovar nie je možné v danej dobe objednať.
 9. Kupujúci môže využiť možnosť sledovanie zásielok cez:
  GLS – https://gls-group.eu/SK/sk/sledovanie-zasielok
  DPD – https://www.dpd.com/sk/sk/cakam-balik/sledovanie-balikov/
  123Kurier – https://123kurier.jpsoftware.sk/sledovanie-zasielky
  Identifikačné údaje zásielky budú kupujúcemu zaslané zo strany predávajúceho alebo poskytovateľa doručovacích služieb.

V. Kúpna cena a platobné podmienky 

 1. Kúpne ceny sú stanovené podľa aktuálneho cenníka tovaru v dobe odoslania objednávky. Kúpne ceny sú stanovené predávajúcim. Všetky ceny sú uvedené s DPH a vrátane všetkých ostatných daní. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien a to aj bez predchádzajúceho písomného, alebo iným spôsobom vydaného oznámenia. V prípade, že je tovar označený „akcia“ alebo „extra cena“ alebo „platí len do vypredania zásob“ môže nastať situácia, kedy tovar po odoslaní objednávky kupujúceho už nebude dostupný alebo nebude už dostupný za akciovú cenu. V takom prípade predávajúci oznámi kupujúcemu túto skutočnosť a novú cenu objednaného tovaru. Kupujúci je v tomto prípade oprávnený záväznú objednávku bezplatne zrušiť stornovať.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu poriadne a včas. Pri jednotlivých objednávkach zvolí kupujúci niektorú z dostupných možností platby. Kúpnu cenu je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
  a) v hotovosti predávajúcemu v prípade osobného odberu tovaru,
  b) na dobierku (cena dobierky sa zákazníkovi neúčtuje),
  c) bezhotovostným prevodom z bankového účtu na účet predávajúceho a to: účet vedený v Tatra banke, a.s., IBAN: SK92 1100 0000 0026 2822 4906
  d) platobnou kartou – osobne u predávajúceho v prípade osobného odberu tovaru, alebo cez platobnú bránu; Kupujúci bude presmerovaný na platobnú bránu v prípade elektronickej objednávky a voľby tejto možnosti platby v procese objednávky, kde následne postupuje podľa zobrazených inštrukcií. Pre platbu kartou platia podmienky pre daný prípad stanovovanej príslušnou bankou kupujúceho. Akceptujeme platby kartami VISA ELECTRON, MASTERCARD a MAESTRO.
 3. Pri každej dodávke tovaru vystaví predávajúci faktúru so všetkými náležitosťami daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, ktorú pošle kupujúcemu poštou, so zaslaným tovarom alebo ju odovzdá osobne.

VI. Vlastnícke právo k tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare.

 1. Predávajúci umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúci úplným zaplatením kúpnej ceny. Do uhradenia úplnej kúpnej ceny predávajúcemu zostáva predávajúci výhradným vlastníkom tovaru.
 2. Nebezpečenstvo škody prechádza na kupujúceho dňom odovzdania tovaru kupujúcemu podľa potvrdenej objednávky. Po tomto dátume predávajúci nezodpovedá za žiadne škody na tovare spôsobené činnosťou kupujúceho  alebo tretích osôb.

VII. Záruky a reklamácie 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Záruka na tovar predávaný prostredníctvom internetového obchodu az-pneu.sk sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou.
 2. Prípadné reklamácie si kupujúci uplatňuje na adrese prevádzky Polianky 17, Bratislava, 841 01. Reklamačné konanie sa spravuje Reklamačným poriadkom predávajúceho, ktorého aktuálne znenie je zverejnené vždy na webovej stránke predávajúceho az-pneu.sk, nachádza sa nižšie v čl. XI  týchto VOP a tiež v tlačenej podobe je k dispozícii na adrese prevádzky predávajúceho.

VIII. Zodpovednosť za škodu a obmedzenie zodpovednosti za škodu

 1. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spôsobila porušením svojich povinností vyplývajúcich z potvrdenej objednávky ako aj povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Povinnosť zaplatiť prípadnú dojednanú zmluvnú pokutu nemá vplyv na povinnosť kupujúceho nahradiť škodu v plnej výške a ani na prípadný nárok na poistné plnenie. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci má nárok len na náhradu skutočnej škody.
 3. Predávajúci nezodpovedá za žiadne nepriame alebo následné straty alebo škody, výdavky alebo náklady akéhokoľvek legislatívneho pôvodu, a to vrátane, avšak bez obmedzenia na tu príkladmo vymenované: ušlé príjmy, ušlý zisk, straty z nepoužívania, straty výroby, straty kontraktov, náklady na obstaranie kapitálu, náklady na náhradné vybavenie a služby, náklady na náhradnú elektrickú alebo tepelnú energiu, náklady na prestoje, nároky koncového zákazníka kupujúceho na takéto náhrady škody, alebo požiadavky na náhradu škody trestného charakteru akokoľvek vyplývajúce z tovaru alebo súvisiace s dodaním tovaru alebo jeho užívaním kupujúcim alebo treťou osobou.
 4. Ak predávajúci poskytne kupujúcemu radu alebo podporu týkajúcu sa výrobkov, systémov alebo práce, ktoré nie sú priamo predmetom objednávky alebo neboli podľa objednávky z takejto rady alebo podpory predávajúceho nevzniká žiadna zodpovednosť.
 5. Bez akéhokoľvek ovplyvnenia obmedzenia zodpovednosti predávajúceho z bodu 3 tohto článku VOP sa maximálna zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu vyplývajúca zo zákona alebo z potvrdenej objednávky alebo súvisiaca s potvrdenou objednávkou obmedzuje na 10% celkovej ceny za tovar uvedenej v potvrdenej objednávke.

 IX. Ochrana osobných údajov

 1. V prípade, ak je kupujúci fyzickou osobou, berie na vedomie, že predávajúci bude v súvislosti s uzatvorenou Zmluvou ako aj v rámci predzmluvných vzťahov spracúvať jeho osobné údaje. V prípade podľa predchádzajúcej vety bude kupujúci na účely tohto článku označený aj ako „dotknutá osoba“ a predávajúci ako „prevádzkovateľ“. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený v rozsahu podľa tohto článku spracúvať i osobné údaje o kontaktných zamestnancoch alebo iných kontaktných osobách kupujúceho pri plnení Zmluvy, ktorými sa rozumejú najmä štatutárni zástupcovia kupujúceho alebo iní zástupcovia kupujúceho (aj v prípade ak je kupujúcim právnická osoba), ak budú prevádzkovateľovi poskytnuté (na účely tohto článku tiež označené ako „dotknutá osoba“), pričom sa kupujúci v tomto prípade zaväzuje zabezpečiť poskytnutie všetkých informácií a poučení v zmysle tohto článku týmto osobám, za čo preberá plnú zodpovednosť. Dotknutá osoba uzavretím Zmluvy s prevádzkovateľom zároveň vyhlasuje, že všetky ňou poskytnuté údaje sú pravdivé, správne, úplné a že všetky prípadné zmeny týchto údajov bude bezodkladne oznamovať prevádzkovateľovi.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje spracúvať osobné údaje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“), ktoré sú účinné od 25. 5. 2018.
 3. Prevádzkovateľ bude o dotknutej osobe spracúvať osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého a/alebo prechodného bydliska, korešpondenčná adresa, pracovná pozícia, emailová adresa, telefónne číslo, vlastnoručný podpis, číslo bankového účtu ak ide o fyzickú osobu podnikateľa tak aj údaje v rozsahu: adresa miesta podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikajúca fyzická osoba zapísaná, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie (ďalej len ako „osobné údaje“) a tieto osobné údaje bude spracúvať na účely obchodného styku prevádzkovateľa a dotknutej osoby, v rámci čoho najmä na účely uzatvorenia, plnenia a existencie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou, odosielanie obchodných a technických správ a ďalšiu komunikáciu v súvislosti so Zmluvou. Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať tiež na účely kontaktovania tzv. kontaktných zamestnancov alebo iných kontaktných osôb kupujúceho v súvislosti s predzmluvnými ako aj zmluvnými vzťahmi s prevádzkovateľom. Osobné údaje je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať po dobu trvania Zmluvy, až do definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán z nej, a po dobu najviac 2 rokov odo dňa definitívneho vysporiadania všetkých záväzkov zmluvných strán zo Zmluvy. Dlhšiu dobu je možné osobné údaje dotknutých osôb spracúvať len ak je to nevyhnutné podľa príslušných právnych predpisov, resp. ak je to nevyhnutné na dobu potrebnej archivácie osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu. Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.
 4. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, korešpondenčná adresa, emailová adresa a telefónne číslo (taktiež ako „osobné údaje“) aj na účely marketingu (zasielanie ponúk, marketingových správ, informácií o zľavách a pod.), to však len na základe osobitného a dobrovoľne udeleného súhlasu dotknutej osoby. Na tento účel je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutej osoby po dobu trvania Zmluvy a 5 rokov odo dňa skončenia jej platnosti. Na účely vykonávania marketingovej činnosti prevádzkovateľa je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje dotknutej osoby poskytnúť tretím osobám, ktoré sa na marketingovej činnosti prevádzkovateľa podieľajú, t.j. ktoré túto činnosť pre prevádzkovateľa zabezpečujú alebo priamo vykonávajú, to však výlučne na účely marketingovej činnosti prevádzkovateľa.
 5. Prenos osobných údajov dotknutej osoby do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.
 6. Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 7. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 3 tohto článku je dobrovoľné, avšak súčasne nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy. Ak dotknutá osoba osobné údaje neposkytne, nie je možné uzatvoriť Zmluvu. Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby, t.j. aj ich poskytnutie prevádzkovateľovi na účel špecifikovaný v ods. 4 tohto článku je dobrovoľné, a nie je nevyhnutné na účely uzatvorenia, plnenia a existencie Zmluvy.
 8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje o získaných osobných údajoch dotknutej osoby zachovávať mlčanlivosť a tieto považuje za dôverné.
 9. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení Zmluvy, partnerom prevádzkovateľa a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia Zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s prevádzkovateľom, osobám ktorým prevádzkovateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo Zmluvy, osobám ktoré poskytujú prevádzkovateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo prevádzkovateľa, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti prevádzkovateľa). Iným príjemcom je prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.
 10. V prípade ak prevádzkovateľ poverí spracúvaním osobných údajov dotknutej osoby v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadenia GDPR tretiu osobu – sprostredkovateľa, je povinný o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu, ak tak skôr neurobí samotný sprostredkovateľ a poskytne jej potrebné informácie v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri výbere sprostredkovate­ľov dbá na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a na schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných údajov.
 11. Dotknutá osoba má právo na prístup ku svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto osobné údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti dotknutej osoby kópiu týchto osobných údajov.
 12. Pokiaľ dotknutá osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ výslovne nepožiada o iný spôsob poskytnutia.
 13. Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.
 14. Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:
  a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa ods. 21. tohto článku,
  d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
  f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.
 15. Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:
  a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
  b) na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
  c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
  d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
  e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 16. Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí žiadosť dotknutej osoby ako dôvodnú.
 17. Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:
  a) napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa ods. 21. tohto článku, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
  b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
  c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
 18. Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby.
 19. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.
 20. Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.
 21. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:
  a) právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,  alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
  b) spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
  c) spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
 22. Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu podľa ods. 21. bodu b. tohto článku, jej osobné údaje prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať.

Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 1. Dotknutá osoba má právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.
 2. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom základe.
 3. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním zodpovednej osoby alebo prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom.
 4. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
 5. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 6. Dotknutá osoba sa môže so svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov obrátiť na ustanovenú zodpovednú osobu prevádzkovateľa elektronicky na emailovú adresu:  zodpovednaosoba@topprivacy.sk
 7. Kupujúci uzatvorením Zmluvy potvrdzuje, že sa s týmito informáciami oboznámil, že o tomto spracúvaní a dostupných informáciách o spracúvaní osobných údajov v podmienkach prevádzkovateľa oboznámil aj kontaktných zamestnancov, resp. iné kontaktné osoby, ktorých osobné údaje prevádzkovateľovi poskytol a kupujúci voči týmto osobám splnil informačnú povinnosť v rozsahu požadovanom všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.
 8. Dotknutá osoba berie na vedomie, že jej osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť nasledovným príjemcom: osobám, ktoré vykonávajú sprostredkovateľskú alebo inú činnosť obdobnú sprostredkovateľskej pri uzatvorení Zmluvy, partnerom prevádzkovateľa a to v takom prípade, ak je to potrebné na zabezpečenie plnenia Zmluvy, subjektom, ktoré sú osobami/ subjektmi priamo alebo nepriamo majetkovo alebo personálne prepojenými s prevádzkovateľom, osobám ktorým prevádzkovateľ postúpi alebo má v úmysle postúpiť pohľadávku/-y voči dotknutej osobe zo Zmluvy, osobám ktoré poskytujú prevádzkovateľovi poradenské služby (právnym zástupcom, audítorom, daňovým poradcom, subjektom spracúvajúcim účtovníctvo prevádzkovateľa, exekútorom, súdom a/alebo iným orgánom verejnej moci v súvislosti s výkonom verejnej moci, napr. kontrolnej činnosti týkajúcej sa činnosti prevádzkovateľa). V rámci monitoringu spokojnosti zákazníkov môže prevádzkovateľ www.az-pneu.sk odovzdať e-mailovú adresu zákazníka prevádzkovateľovi Heureka.sk. Heureka.sk môže zaslať zákazníkovi dotazník spokojnosti s www.az-pneu.sk. Žiadne iné ďalšie e-maily nemôže Heureka.sk rozosielať, rovnako tak nesmie poskytnúť e-mailovú adresu zákazníka tretej strane. Iným príjemcom je prevádzkovateľ osobné údaje dotknutej osoby oprávnený sprístupniť len v prípadoch, kedy je to stanovené platnou právnou úpravou.

X. Záverečné ustanovenia 

 1. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim sa uzatvára na dobu určitú, a to do splnenia záväzkov z nej vyplývajúcich.
 2. Predávajúci sa nezaviazal dodržiavať kódexy správania.
 3. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito VOP oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 4. Kupujúci prehlasuje, že pri všetkých nárokoch predávajúceho voči kupujúcemu z titulu uzatvorenej zmluvy sa premlčacia doba predlžuje na 10 rokov od doby kedy začala premlčacia doba plynúť prvý raz.
 5. Všetky právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknuté na základe potvrdenej objednávky sa vždy riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. Rozhodné právo je vždy slovenské.
 6. Prípadné spory vzniknuté z obchodno-záväzkových vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim sa títo zaväzujú riešiť predovšetkým mimosúdnymi prostriedkami, prípadne sa o také riešenie aspoň pokúsia.
 7. Všetky prípadné spory zo zmluvy ako aj zo všetkých obchodno-záväzkových vzťahov, ktoré s ňou, jej obsahom alebo jej predmetom priamo alebo nepriamo súvisia, vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim podliehajú výlučne právomoci súdov Slovenskej republiky, ak nie je dohodnuté inak. V prípade, ak by podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov, podľa nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach alebo podľa inej právnej normy, zákona alebo medzinárodnej zmluvy upravujúcej príslušnosť súdov pri sporoch s cudzím prvkom, nebol príslušným súdom súd Slovenskej republiky, príslušným súdom bude podľa dohody predávajúceho a kupujúceho Okresný súd Martin, Slovenská republika.
 8. Pri doručovaní písomností sú zmluvné strany povinné doručovať na poslednú známu adresu druhej zmluvnej strany. Každú zmenu sídla, bydliska alebo adresy na doručovanie písomností je zmluvná strana povinná bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane. Ak doručenie na túto adresu nie je úspešné, doručuje sa na adresu uvedenú v Obchodnom alebo inom registri, v ktorom je zmluvná strana ako adresát zásielky zapísaná.
 9. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia adresátom. Ak adresát písomnosť neprevezme, táto sa považuje za doručenú v posledný deň úložnej lehoty a to aj v prípade, ak sa adresát o jej uložení nedozvedel. Písomnosť sa považuje za doručenú tiež v prípade, kedy adresát odmietne jej prevzatie. Dňom doručenia je v tomto prípade, deň odmietnutia prevzatia písomnosti.

XI. Reklamačný poriadok predávajúceho  

Tento reklamačný poriadok sa uplatní len v prípade, ak bola uzavretá kúpna zmluva medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie na strane druhej. Tento reklamačný poriadok sa nevzťahuje na zmluvné vzťahy s kupujúcim, ktorý v rámci zmluvného vzťahu s predávajúcim má postavenie spotrebiteľa.

 

Reklamačný poriadok upravuje práva, povinnosti a postup predávajúceho a kupujúceho v rámci reklamačného konania. Reklamačným konaním sa rozumie konanie, ktoré predávajúci vedie na základe reklamácie zo strany kupujúceho v súvislosti s uplatnením zodpovednosti za vady produktov alebo služieb predávajúceho.

 1. Úvodné ustanovenia
  1.1. Tento Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP spoločnosti AZ pneu s. r. o., so sídlom: Betliarska 3809/22, 851 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 912 951, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka číslo: 107819/B (ďalej len „Predávajúci“), pre dodanie tovaru.1.2. Tento Reklamačný poriadok upravuje spôsob oznamovania a uplatňovania vád Tovaru dodaného  Predávajúcim iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (ďalej len Kupujúci), spôsob uplatňovania a vybavovania prípadných reklamácií vád Tovaru dodaného Predávajúcim iným osobám a to Kupujúcim  (ďalej len reklamácie vád).1.3. Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri dodaní Tovaru Predávajúceho Kupujúcemu sú uvedené vo VOP  Predávajúceho.1.4. Predávajúci rieši oznámenie Kupujúceho o vadách  Tovaru dodaného Predávajúcim Kupujúcemu a uplatnenie nárokov Kupujúceho z týchto vád Tovaru (reklamácia vád ) podľa ustanovení VOP Predávajúceho, Obchodného zákonníka platného v Slovenskej republike a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.
 2. Vymedzenie základných pojmov
  2.1. Ak predávajúci poruší povinnosť podľa ustanovenia 420 Obchodného zákonníka, teda keď Predávajúci nedodá Kupujúcemu Tovar v akosti alebo  vyhotovení, ktoré určuje Zmluva a ak Zmluva neurčuje akosť alebo vyhotovenie Tovaru, v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel určený v Zmluve a ak tento účel nie je v Zmluve určený, na účel, na ktorý sa taký Tovar spravidla používa, má Tovar vady.2.2. Reklamáciou vady alebo vád sa rozumie oznámenie Kupujúceho o vade alebo vadách Tovaru dodaného Predávajúcim Kupujúcemu a uplatnenie nárokov Kupujúceho z tejto vady alebo z týchto vád voči Predávajúcemu. Kupujúci  je oprávnený zaslať reklamáciu vady alebo vád, ktoré Kupujúci zistil pri prehliadke Tovaru, vykonanej pod obdržaní Tovaru od Predávajúceho alebo  vád, ktoré zistil neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, alebo  vád  Tovaru zistené v záručnej dobe alebo aj reklamáciu iných vád o ktorých sa domnieva, že za ne zodpovedá Predávajúci alebo preto, že by ich mal alebo  ich môže opraviť Predávajúci alebo že môže zabezpečiť ich opravu alebo výmenu alebo že môže zabezpečiť iné primerané technické riešenie.2.3 Záručná doba je obdobie uvedené v Zmluve s Kupujúcim, počas ktorého je Poskytovateľ povinný vykonávať bezplatné opravy vád Tovaru, ktoré Kupujúci zistí na Tovare dodanom Predávajúcim  v prípade, že nedošlo k neoprávnenému zásahu Kupujúceho, alebo  zásahom tretej osoby alebo v dôsledku udalostí nezávislými na Predávajúcom alebo jeho činnosti (napr. požiar, živelná pohroma, prerušenie  napájacej energetickej siete  a pod.).2.4  Záručná doba je 12 mesiacov. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 12 mesiacov, Predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Pri použitých veciach (napr. predvádzací model) je záručná doba stanovená na 12 mesiacov. Vyhlásením vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v písomnom vyhlásení, resp. v záručnom liste.
 3. Vymedzenie zodpovednosti
  3.1. Poskytovateľ zodpovedá za dodanie Tovaru  v súlade s podmienkami Zmluvy, VOP Predávajúceho a príslušných právnych predpisov.3.2 Predávajúci nezodpovedá za vadu v prípade, že k nej došlo v dôsledku neoprávneného zásahu Kupujúceho do Tovaru, alebo  zásahom tretej osoby alebo v dôsledku udalostí nezávislých na Predávajúcom alebo jeho činnosti (napr. požiar, živelná pohroma, prerušenie napájacej energetickej siete
  a pod.).
 4. Oznámenie a uplatnenie vád , reklamácia vád
  4.1. Kupujúci oznamuje a uplatňuje vady u Predávajúceho reklamáciou  vád a to tak, že zasiela reklamáciu vád písomne listom na adresu sídla Predávajúceho alebo elektronickou poštou  emailom na elektronickú poštovú adresu Predávajúceho info@az-pneu.sk. Reklamácia  vád Kupujúceho musí obsahovať označenie Kupujúceho a musí obsahovať presné označenie Tovaru, u ktorého sa podľa Kupujúceho vada alebo vady vyskytli, presné opísanie vady alebo vád a jej alebo ich dôsledkov a tiež môže obsahovať požiadavku Kupujúceho na spôsob riešenia a odstránenia vady a uplatnenie nárokov z vád.4.2. Predávajúci po obdržaní reklamácie vád, ktorá neobsahuje všetky potrebné údaje požiada kupujúceho o oznámenie potrebných alebo chýbajúcich  údajov (napr. podľa bodu 4.1 tohto článku), aby mohol riadne a čo najskôr vyhodnotiť a rozhodnúť prečo došlo k vade, v čom je jej príčina a aby mohol následne  o riešení vady alebo vád Tovaru rozhodnúť a takéto riešenie aj zabezpečiť. Po obdržaní potrebných údajov Predávajúci  bez zbytočného zdržania, vyhodnotí reklamované vady, v čom jej jej príčina, či je potrebné Tovar prezrieť u kupujúceho alebo či ho má kupujúci doručiť Predávajúcemu na obhliadku, preskúšanie alebo iné potrebné úkony pre zistenie príčiny vzniku vady.4.3. Ak je potrebná obhliadka  alebo preskúšanie Tovaru u Kupujúceho oznámi to Predávajúci Kupujúcemu písomne alebo elektronicky emailom a určí termín, kedy môžu prísť jeho splnomocnenci na prehliadku Tovaru ku Kupujúcemu. Kupujúci je potrebný za týmto účelom umožniť Predávajúcemu prehliadku Tovar alebo preskúšanie tovaru a poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť.4.4. Ak je podľa uváženia Predávajúceho potrebné doručiť Tovar na prehliadku alebo preskúšanie ku Predávajúcemu alebo na iné miesto určené Predávajúcim, alebo za účelom vykonania iného opatrenia, aby bolo možné zistiť príčinu vady a možnosti jej odstránenia alebo iného riešenia, oznámi to písomne alebo elektronicky emailom Kupujúcemu a určí mu termín kedy   a miesto kde Kupujúci  má Tovar  Predávajúcemu doručiť. Kupujúci je povinný tento tovar doručiť Predávajúcemu na určené miesto v určenom termíne a poskytnúť Predávajúcemu potrebnú súčinnosť.4.5. Po tom, ako Predávajúci obdržal od Kupujúceho všetky potrebné údaje o reklamovanej vade alebo vadách Tovaru, prípadne po tom, ako Predávajúci alebo jeho splnomocnenci prezreli alebo preskúšali Tovar, ktorý má vady podľa reklamácie Kupujúceho, Predávajúci v primeranej dobe bez zbytočného zdržania, vyhodnotí či Tovar má reklamované vady alebo nie, v čom je príčina ich vzniku, ako ich možno odstrániť alebo opraviť a aj kto nesie zodpovednosť za vadu a jej dôsledky a zároveň tiež vyhodnotí, či sú reklamáciou uplatnené nároky Kupujúceho z vád oprávnené a v akom rozsahu.4.6. Predávajúci na základe vlastného zistenia, šetrenia vady a jej príčin,  rozhodne,  či je možné vadu odstrániť a ako, či ju bude odstraňovať Predávajúci a ako, či je reklamácia vady Kupujúcim oprávnená a či sú nároky Kupujúceho oprávnené alebo či Kupujúcemu patria nejaké nároky z vád v zmysle VOP Predávajúceho alebo príslušných právnych predpisov, najmä Obchodného zákonníka, platného v Slovenskej republike.4.7. Výsledky vyššie uvedeného zisťovania, šetrenia  a riešenia vady, možnosť odstránenia vady, oprávnenosť reklamácie vady,  a uplatnených nárokov Kupujúceho,  oznámi Predávajúci písomne listom alebo elektronicky emailom Kupujúcemu.

  4.8. Vady nahlásené v dňoch pracovného voľna a pokoja sú posudzované ako vady nahlásené v prvý nasledujúci pracovný deň, ak nie je v zmluve stanovené inak.

 5. Oprávnenosť reklamácie vád a vybavovanie reklamácie vady
  5.1. Predávajúci po zistení a šetrení vady, oznámenej a uplatnenej Kupujúcim reklamáciou  vád, vyhodnotí reklamáciu vady ako neoprávnenú alebo oprávnenú. Toto vyhodnotenie reklamácie  vád oznámi Predávajúci  písomne listom alebo elektronickou poštou emailom Kupujúcemu.5.2. V prípade, že Predávajúci vyhodnotí reklamáciu vád za oprávnenú, v oznámení o vyhodnotení reklamácie vád uvedie na základe vlastného rozhodnutia, s prihliadnutím na požiadavku Kupujúceho na spôsob odstránenia a riešenia vady a s tým súvisiaci ním uplatnený nárok, že:a) vady Tovaru budú odstránené dodaním náhradného Tovaru za vadný Tovar, alebo že bude dodaný chýbajúci Tovar, alebo
  b) vady Tovaru budú odstránené opravou Tovaru, ak sú vady opraviteľné; v tomto prípade Predávajúci uvedie aj to, či oprava vád Tovaru sa vykoná na náklady Kupujúceho alebo na náklady Predávajúceho a pre Kupujúceho bude bezplatná, a tiež kedy je možné vykonať potrebný servis, alebo
  c) Kupujúci môže požadovať zľavu z dohodnutej ceny Tovaru a Predávajúci uvedie výšku zľavy, primeranú povahe a rozsahu vady alebo vád Tovaru, ktorú môže Kupujúci požadovať.5.3.Voľba medzi nárokmi uvedenými v predchádzajúcom bode patrí Kupujúcemu len v tom prípade, ak nárok oznámi v reklamácii vád, zaslanej Predávajúcemu podľa tohto reklamačného poriadku. V reklamácii vady alebo vád uplatnený nárok Kupujúci nemôže dodatočne meniť bez súhlasu Predávajúceho.5.4. Ak v reklamácii vád Kupujúci neoznámi, ktorý nárok z vady alebo vád Tovaru si uplatňuje, alebo ak Predávajúci považuje Kupujúcim v reklamácii uplatnený nárok z vád Tovaru za neoprávnený a neprimeraný povahe a rozsahu vady, voľba medzi nárokmi uvedenými v bode 5.2 tohoto článku   patrí Predávajúcemu a Predávajúci na základe  uváženia a podľa povahy a rozsahu  vád Tovaru oznámi Kupujúcemu, ktorý z nárokov, uvedených v bode 5.2 tohto článku  si môže Kupujúci u Predávajúceho uplatňovať.5.5. V prípade, ak Predávajúci v oznámení o vyhodnotení reklamácie oznámi Kupujúcemu, že vady Tovaru sú opraviteľné a že budú odstránené opravou Tovaru, oznámi Kupujúcemu aj to, či oprava vád Tovaru sa vykoná na náklady Kupujúceho (uvedie aj predpokladanú výšku nákladov), alebo na náklady Predávajúceho a pre Kupujúceho bude oprava bezplatná. V prípade, ak za vadu nezodpovedá Predávajúci alebo vada nebola zistená v záručnej dobe, oprava sa vykoná na náklady Kupujúceho. V prípade, ak za vadu zodpovedá Predávajúci alebo ak vada bola zistená počas záručnej doby a Predávajúci je podľa VOP Predávajúceho povinný ju bezplatne opraviť, Predávajúci vykoná alebo zabezpečí opravu vady alebo vád na svoje náklady a teda bezplatne pre Kupujúceho.  V oznámení o vyhodnotení reklamácie  vád alebo bezodkladne po jeho zaslaní Kupujúcemu,  Predávajúci tiež v týchto prípadoch uvedie kedy a kde sa oprava vady alebo vád vykoná.5.6. Predávajúci je povinný vykonať opravu alebo zabezpečiť vykonanie opravy vád Tovaru  vád podľa požiadavky Kupujúceho, uvedenej v reklamácii vady alebo vád Tovaru, ak  je podľa Predávajúceho oprávnená a primeraná povahe a rozsahu vady Tovaru alebo na základe  svojho rozhodnutia, urobeného a oznámeného Kupujúcemu podľa ustanovení tohto článku. Kupujúci je povinný poskytnúť pri oprave vady alebo vád tovaru potrebnú súčinnosť a v prípade potreby aj vytvoriť podmienky na vykonanie opravy vady alebo vád Tovaru.

  5.7. V prípade, ak Kupujúci uplatnil v reklamácii vád ako nárok z dôvodu vady alebo vád Tovaru voči Predávajúcemu zľavu z dohodnutej ceny tovaru a Predávajúci vyhodnotí reklamáciu vady a vád tovaru ako aj zľavu  ako oprávnený nárok alebo ak Predávajúci  na základe svojho uváženia podľa  povahy a rozsahu  vád Tovaru  vyhodnotí reklamáciu vady alebo vád Tovaru tak, že zľava z dohodnutej ceny Tovaru pre Kupujúceho je oprávnený nárok, oznámi Predávajúci Kupujúcemu, že má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Tovaru a v akej výške a uvedie aj spôsob ako sa uznaná zľava z dohodnutej ceny Tovaru vysporiada.

  5.8. O Predávajúcim uznanú zľavu z dohodnutej ceny Tovaru sa môže znížiť ešte nezaplatená dohodnutá cena Tovaru, na ktorom sa vyskytli vady a ak to nie je možné, tak sa o zľavu môže znížiť dohodnutá cena Tovaru  z budúcej dodávky Tovaru Predávajúceho pre Kupujúceho. Ak nie je možné o uznanú zľavu takto znížiť dohodnutú cenu Tovaru ani do 60 dní od oznámenia uznania zľavy a jej výšky Predávajúcim, uhradí ju Predávajúci Kupujúcemu  na základe faktúry Kupujúceho v lehote splatnosti 15 dní od vystavenia faktúry.

  5.9. Predávajúci je oprávnený odmietnuť reklamáciu v prípade ak:
  – reklamácia nebola podaná v záručnej dobe
  – reklamácia je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo je v rozpore s dobrými mravmi,
  – vo veci, ktorá je predmetom reklamácie už bolo právoplatne rozhodnuté súdom alebo iným príslušným orgánom, prípadne bolo vo veci začaté konanie pred súdom alebo iným orgánom.

  O odmietnutí reklamácie predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho a to rovnakým spôsobom (formou) akou kupujúci reklamáciu uplatnil.

 6. Nárok na zľavu z reklamácie vady
  6.1. V prípade, ak Kupujúci uplatnil v reklamácii vád ako nárok z dôvodu vady alebo vád Tovaru voči Predávajúcemu zľavu z dohodnutej ceny tovaru a Predávajúci vyhodnotí reklamáciu  vád tovaru ako oprávnenú a aj zľavu  ako oprávnený nárok Kupujúceho alebo ak Predávajúci  na základe svojho uváženia podľa  povahy a rozsahu vady alebo vád Tovaru  vyhodnotí reklamáciu  vád Tovaru tak, že zľava z dohodnutej ceny Tovaru pre Kupujúceho je oprávnený nárok, oznámi Predávajúci Kupujúcemu, že má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Tovaru.6.2. V oznámení o vyhodnotení reklamácie vád Tovaru, spolu s oznámením oprávnenosti nároku Kupujúceho na zľavu z dohodnutej ceny Tovaru, oznámi Predávajúci Kupujúcemu aj to  v akej výške je zľava z dohodnutej ceny Tovaru Oprávnená a uvedie aj spôsob ako sa uznaná zľava z dohodnutej ceny Tovaru vysporiada.6.3. O Predávajúcim uznanú zľavu z dohodnutej ceny Tovaru sa môže znížiť ešte nezaplatená dohodnutá cena  Tovaru, na ktorom sa vyskytli vady a ak to nie je možné, môže  sa o zľavu  znížiť dohodnutá cena Tovaru  z budúcej dodávky Tovaru Predávajúceho pre Kupujúceho. Ak nie je možné o uznanú zľavu takto znížiť dohodnutú cenu Tovaru ani do 60 dní od oznámenia uznania zľavy a jej výšky Predávajúcim, uhradí ju Predávajúci Kupujúcemu  na základe faktúry Kupujúceho v lehote splatnosti 15 dní od vystavenia faktúry.
 7. Záverečné ustanovenia
  7.1. Ustanovenia tohto  Reklamačného poriadok,  podmienky v ňom uvedené,  môžu byť pri uzatváraní  Zmluvy upravené inak, doplnené, zmenené alebo vypustené. V takýchto prípadoch platia odlišné ustanovenia uvedené v  Zmluve, uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim pre dodanie Tovaru Kupujúcemu.7.2. Reklamačný poriadok je uverejnený na webovej stránke Predávajúceho www.az-pneu.sk, kde je k nahliadnutiu  a je k nahliadnutiu u Predávajúceho aj  v sídle Predávajúceho.7.3. Predávajúci je oprávnený v závislosti od zmien príslušných právnych predpisov zmeniť alebo úplne nahradiť tento Reklamačný poriadok. Každú zmenu reklamačného poriadku zverejní predávajúci na svojej webovej stránke a vo svojich prevádzkových priestoroch.7.4. Tento Reklamačný poriadok  nadobúda účinnosť dňom 25.03.2021

 

V Bratislave, dňa 25.03.2021

Hynek Serafín
konateľ spoločnosti AZ pneu s.r.o.

 

Nahoru